درمان آکنه و جوش

آکنه متداول ترین مشکل پوستی است .در مردان در دوره جوانی شیوع دارد اما شیوع آن در زنان بیشتر در دوره بزرگسالی می باشد .آکنه به طور سنتی به عنوان اختلال پوستی نوجوانی در نظر گرفته می شود به هر حال در پنج درصد از بزرگسالان در سن ۴۵ سالگی آکنه گزارش شده است .به نظر میرسد که آکنه ناشی از تاثیرات متقابل عوامل ژنتیک ،هورمون ها و باکتری ها باشد